Bruure Halbertsma

Do Bruure Halbertsma wieren träi gjucht bekoande wäästfräiske Bruure uut Grou, Meente Boarnsterhim in ju niederlounsdske Provinz Fryslân. Do hääbe fuul däin foar ju wäästfräiske Literatuur in dät 19. Jierhunnert. Jo oarbaideden uk an do Rimen en Teltsjes, n Foulksbouk mäd Fertälstere un Riemsele. Do hääbe touhoope mäd Waling Dykstra fuul ärfoarsked un deeruur skrieuwen. Hiere Ooldenhuus stoant in dän Wilhelminapark in Grou. Do Bruure wieren:

  • Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) waas Preetjer un skreeuw uk uur ju fräiske Foulkssproake.
  • Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852) wuud n rieken Honnelsmon in Sies un Buuter un skreeuw in ju Fräiske Sproake.
  • Dr. Eeltsje Hiddes Halbertsma (1797-1858) häd in Leiden un Heidelberg studierd un wuud dan Huusdokter in Grou. Humor waas ätter him ne goude Medizin juun ferskeedene Kroankheide. Siene Gedichte wieren dän Ounfang fon do "Rimen en Teltsjes". Hie skreeuw dät Läid "De âlde Friezen", wät leeter ju Fräiske Foulkshymne wuud.