Boarnsterhim waas ne Meente in ju Provinz Fryslân, in do Niederlounde. Dät Gebiet fon ju Meente is 168,59 km² un deer woonje 19,330 Moanskene (2007).

So lait Boarnsterhim in ju Provinz Fryslân.

Sit fon ju Meente is in Grou. Uure Steeden in ju Meente sunt Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne, Tersoal, Warstiens, Warten un Wergea.

Ferbiendenge ätter buutenBearbeiten