Moin Zylbath,

wäilkeemen ap ju seelterfräiske Wikipedia. Iek hoopje dät wie in ju Toukumst noch moor seelterske Biedreegen fon die leesen konnen. Uus Wikipedia is noch gans littik un uursichtelk. Bloot een poor Sieden stounde in uus Gallerie, man deer kon me wäil n gouden Iendruk kriegen, wo dät Seelterske uutsjucht. Seelterfräisk heere koast du ap YouTube un bie dän Artikkel Autonavigation. Iek hääbe ju Siede uur Facebook ätterkieked un n bitje korrigierd. Gans goud baale un skrieuwe kon iek dät Seelterske uk nit (B1-B2 uungefeer).

Wan iek dät seelterske Woud nit fiende kon bruuk iek monges n wäästfräisk Woud. Iek moakje dät nit alleenich, uk in ju Uursättenge fon dät Näie Tästamänt un do Psoolme (Marron Fort) wäide Leenwoude uut dät Wäästfräiske bruukt. Dät Seelterfräiske un Wäästfräiske hääbe fuul gemeenskuppelkaide, un dan kon me sukke Woude uk bruuke, sunner dät do Woude uunnatüürelk foarkuume. Wan do Woude oaber uunnatüürelk wäide kon me dät düütske of ängelske Begriep uk altied bruuke. Of me kon fersäike, dät froamde Woud in ju seelterfräiske Gjuchtskrieuwenge tou skrieuwen. Iek fersäike immer ap tou paasjen bie dät bruuken fon Neologismen. Foar Hubschrauber wuude moal Hoochtraller ap Seeltersk ferweendet. Dät Woud waas eenfach lachhaft foar do maaste Seelter, un dan mout me fielicht kiekje of dät nit beetere Uursättengen rakt. Do maaste Seelter kweede in sukke Fällen eenfach 'Hubschrauber', oaber wan me dät düütske Woud nit bruuke wol, kon me tou Biespil uk noch 'Helikopter' skrieuwe.

Dien Foarsleek uum ne näie Siede foar Neologismen (Wierksteede foar seelterfräiske Neologismen?) tou moakjen fiende iek super. Ju lääste Tied bän iek hier oaber nit so fuul aktiv, man iek kiekje noch räägelmäitich.

Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 08:06, 28. Feb 2014 (UTC)
Moin Zylbath,

Ju Lieste unner hied iek al moaked eer iek saach, dät Kening die uk al oantwouded hiede. Sicher hiest du uk al ju Siede Wikipedia:Hälpe bie ju seelter Sproake fuunen. Noch n Wink: Tiedwoude kriege sälwständich un bääte tou immer n -n deerbääte. Also: dät Leeren, tou leeren.


Disse Lieste is moaked wuuden mäd ju Säike-Funktion ap [[1]]

Düütsk

Werbung = Wierwenge [nit belaid]

Wiedergabe = Wiergoawe

Hallo / Moin = Moin

Fehler = Failer

kenntlich = kantelk (kuud me kweede ätter eenmoalich: erkenntlich = ärkantelk)

Dank = Tonk, danke = tonkje

sozial = sozioal

-zial =-zioal

-tion =-tion

-tiell = [nit belaid, -ziell=-ziell, -ziel!!]

Diskussion = [nit belaid]

überhaupt = überhaupt

leider = laider

zum Beispiel = toun Biespil

Internet = Internät

Seeltersk

ounlieuwe = [nit belaid]


Gröitnis, Pyt Doatum is 29.12.2014 (12.31)