Die trättienste Dezember is woanelk die 347., in Skaltjiere die 348. Dai font Jier, wiermäd noch oachtien Deege bit tou dät Eende fon't Jier blieuwe.

Skjoonisse Beoarbaidje

Stuurwen Beoarbaidje