Dr. Jacob Botke

wäästfräisken Koaster un Biologe
(Fäärelaited fon Botke)

Dr. Jacob Botke (1877-1939) waas n wäästfräisken Koaster un Biologe, die der in do 1930-er Jiere dät Seelterlound moorere Moale besäiken diede. In sien deeruur ärskienen litje Bouk 'Sealterlân' rakt hie ne Beskrieuwenge fon dät Lound, dät Buurenhuus (Eepen Huus) - bee mäd Bielden - un ju Geskichte.

Dr. Jacob Botke

Fon ju Seelterske Sproake rakt hie eenige Texte (wierunner Gedichte fon Gesina Lechte-Siemer), man uk Anekdoten uur dän Nutsen fon ju apaate Sproake.

Fon besunneren Wäid is sien Lieste fon Plonten- un Diertenoomen (s. 32-43), wier hie sik wäil stutset ap Pestoor Schulte.

Dän Noome Stinzeplonten hied Dr. Jacob Botke in dät Jier 1932 dät eerste Moal in Fryslân bruukt.

Hie häd uk ne Samlenge Bielden fon Seelterlound ätterlät.

  • It Heitelân (1919)
  • Fen Fryslâns Groun (1922, 1925, 1942)
  • Fryske plante- en dierenammen (1928)
  • De geakunde op de Fryske skoallen (1931)
  • De gritenij Dantumadiel (1932)
  • Sealterlân (1934)
  • Natûr en gea (6 Deele, 1936-1941)

Literatuur

Beoarbaidje
  • D.T.E.v.d.Ploeg, B.v.d.Veen (red), Balstiennen en wâldblommen, Libben en wurk fan Dr.Jacob Botke. Fryske Akademy Ljouwert, 1977

Ferbiendenge ätter buuten

Beoarbaidje