Ju Atommasse, fröier Atomgewicht, is ju Masse fon n Atom. Ju kon as älke Masse in ju SI-Eenhaid Kilogram anroat wäide. Foar Bereekenengen is dät oawers praktisker, ju Atomare Masseneenhaid u (fröier mäd amu, atomic mass unit, beteekend) tou ferweenden. Ju is die tweelfte Deel fon ju Masse fon n Atom fon dät Koolestof-Isotop 12C. In SI-Eenhaide bedrächt 1 u = 1,660 538 921(73) × 10-27 kg[1].

Die Taalenwäid fon ju in u anroate Atommasse, oawers sunner ju Mäiteenhaid, wäd oafte as relative Atommasse (ängelsk atomic weight) beteekent un formoal as ne oaine, dimensionsloose Grööte apfoated, nämmelk as dät Massenferhältnis fon dät jeewielige Atom tou n toacht Atom fon ju Masse 1 u.

In Unnerskeed tou ju relative Atommasse wäd ju in kg, g of u anroate Masse uk absolute Atommasse (ängelsk atomic mass) naamd.

  1. 2010 CODATA recommended values, ouruupen an n 12. Dezember 2011