Telegrafie is dät fier wai seenden fon Ättergjuchte mäd Teekene. Dät geen un gungt ap foulgjende Wiesen:

  • Rooksignoale. Dät wuud däin fon do Indioaner un fon do Chinesen ap ju groote Muure. Mäd Dääken wuud dan dän Rook fon n Fjuur truchlät of mät.
Semaphor fon Claude Chappe ap dän Litermont bie Nalbach/Saar
Morse-Koai, wiermäd do Morse-Teekene moaked wuuden. Wäkke Telegrafiste kuuden bit 25 Woude pro Minute telegraphierje.
Groote Telegrafkoabele in 1891
  • Boakene. Dät wieren eerste Fjuure uum do Skiepe tou woarskaujen foar floote Steeden. Man do wuuden uk misbruukt uum do juust strandje tou läiten uum do beroowje tou konnen.
  • Semaphore. Dät sunt Peele mäd twäin Ierme, wiermäd me aal Bouksteeuwe uutdrukke kuude. Do sunt uum 1800 in Europa bruukt wuuden.
  • Elektriske Telegrafie. Truch tiedwiese kuut ienskaltjen fon n elektrisken Stroom, kon me Signoale uurbrange, do dan truch ju Morse-Kode Bouksteeuwe fertreede konnen. Truch Koabele konnen do uur groote Oustande gunge. Uum 1900 wieren aal wichtige Steeden fon de Waareld mäd Telegrafkoabele ferbuunen.
  • Radiotelegrafie. Däd dätsälge truch tiedwiese ienskaltjen fon Radiosignoale. Deer wäd dan oafte noch n Toonfrequenz bie ap sät, so dät me dät heere kon. Dät wuud dan moaked mäd n Morse-Koai un dät klingt dan je t.B. so: “tuututuutu tuutuututuu” (cq).
  • Telex is ne Oard automatiske Telegrafie. Ju Text wäd skrieuwen as bie ne Skrieuwmaskiene ap n Fierskrieuwer, die ju dan as Goate uurbrangt ap n Goatestriemel. Die wäd dan ätters mäd groote Gauegaid truch dän Seender troald, so dät fuul Signoale in kuute Tied fersoand wäide konnen. Uur Radio heert me dät je so: “prr.., prr.., prr..” Ätter 1980 wuud dät oulöösed fon billigere un gauere Technike as Telefax un Email. Mäd do Goatestriemele wuuden uk wäil Komputere bedrieuwen.


Ju Morse-Kode Beoarbaidje

T — M — — O — — — CH — — — —
Ö — — — ·
G — — · Q — — · —
Z — — · ·
N — · K — · — Y — · — —
C — · — ·
D — · · X — · · —
B — · · ·
E · A · — W · — — J · — — —
P · — — ·
R · — · Ä · — · —
L · — ··
I ·· U ·· — Ü ·· — —
F ·· — ·
S ··· V ··· —
H ····


Ferbiendengen ätter buuten Beoarbaidje