Ne stilkene Sproake of Geheemsproake (dt. Geheimsprache) is ne Sproake ju bloot fon Ienwäiden fersteen wäd. Wan dät uungunstich meend is, kwäd me fon Gaunersproake. Sowät is Rootwälsk. Uk foar Koopljuude is sun Sproake nutselk.


Seeltersk as stilkene Sproake

Beoarbaidje

Do oolde Seelter wieren Skippere un Koopljuude un jo wollen sicher hiere Sproake wäil moal as stilkene Sproake benutsed hääbe. Deerfon rakt dät sogoar Fertälstere.

Nu oainde ju seelter Sproake sik truch hiere besunnere Äärf-Woude un -Luudenge al as stilkene Sproake, wan me hier fergliekt mäd do Noabersproaken:

Seeltersk ätter bääte Bäiden däälich Eed Jäild kweede tjo truch Tusk
Platdüütsk nao achter Kind hüte, vandaoge Törf Geld seggen dree döör Tann
Holloundsk na; naar achter kind vandaag turf geld zeggen drie door tand
Hoochdüütsk nach hinter Kind heute Torf Geld sagen drei durch Zahn


Dät et sik uk wuudelk uum ne stilkene Sproake honnelde, kon me ouleese an dät besunnere Gebruuk fon wäkke Woude un besunners an dät woarschienelk uut dät Rootwälske uurnuumene Woud baale:

Seeltersk baale blouked fluch reeke ron
Platdüütsk praoten, snacken seen moi gewen leep
Holloundsk praten gezien mooi geven liep
Hoochdüütsk reden gesehen schön geben (bezahlen!) lief


Uk ju ganse Touhoopestaalenge fon ju Sproake tjut wai ap Gebruuk as stilkene Sproake.