Hier unner stounde Symbole af Skaltteekene fon ferskeedene elektriske Bauelemente. Do bruukt me in fereenfachte Teekengen - do sonaamde Skaltbielden - fon elektroniske Apparoate.

Wierstand Traalwierstand Kondensator elektrolytiske Kondensator
Traalkondensator Spoule Transformator Transformator mäd Iersenkääden