Montanus Hettema

katoolsken wäästfräisken Eedelmon

Montanus Hettema - die sik leeter de Haan Hettema naamde - (Boalsert, 28. Januoar 1796 - Ljouwert, 18. Dezember 1873) waas n katoolsken wäästfräisken Eedelmon, die der in n Suumer fon 1832 touhoope mäd dän Pestoor Rinse Posthumus dät Seelterlound besoachte. Leeter roate hie n tjuk Bouk deerfon uut, dät bolde toun Haaldeel uut oolde Uurkunden bestuude, wier die Geskichtsfoarsker nu noch Nutsen fon häd.

Montanus Hettema

Hettema waas n ächten fräisken Nationalist, die gjucht kritisk waas uur alles wät do Seelter hiere oolde Fräiegaide ounuumen hiede. Man hie uurdeelde uk oafte falsk. Interessant sunt eenige Texte, ne Sproakleere (wier hie dät Seelterske in dän ooldfräiske Roome twinge wol) un ne Woudelieste fon 31 Sieden. So schrift hie dan â foar oo in âge, hâmer usw. Wichtich sunt do faawige Bielden fon Wieuwljuudekloodere.

Ferbiendenge ätter Buuten Beoarbaidje

  • Jhr. Mr. M. Hettema en R.R. Posthumus, Onze Reis naar Sagelterland. Franeker 1836, 418 Sieden un Koarte. Ätterdruk Schuster Leer 1974.