Foutbal

Balspil

Foutbal is n Balspil, wier die Bal nit mäd doo Hounde kaald wäd, man mäd Fäite, Kop etc..

Foutbal

In SeelterloundBearbeiten

UurBearbeiten


Dissen Sport-Artikkel is n Stump.
Hälp jädden deeran mee, dät tou ferbeeterjen.