Foarloage:Europäiske Union Geschichte

Unnerteekend
In Kraft
Ferdraach
1948
1948
Brusseler
Pakt
1951
1952
Paris
1954
1955
Pariser
Ferdraage
1957
1958
Room
1965
1967
Fusions-Ferdraach
1986
1987
Eenhaidelke
Europäiske Akte
1992
1993
Maastricht
1997
1999
Amsterdam
2001
2003
Nizza
2007
2009
Lissabon
                   
Europäiske Gemeenskuppe Tjo Suulen fon ju Europäiske Union
Europäiske Atomgemeenskup (EURATOM)
Europäiske Koole un Stäil Meenskup (EKSM) Ferdraach 2002 uutron Europäiske Union (EU)
    Europäiske Wirtskaftsgemeenskup (EWG) Europäiske Gemeenskup (EG)
      Justiz und Binneret (JI)
  Polizielle un justizielle Touhoopeoarbaid in Stroafseeken (PJTS)
Europäiske Politiske Touhoopeoarbaid (EPT) Gemeensoame Buuten- und Sicherheitspolitik (GBSP)
Militärbündnis Westeuropäiske Union (WEU)    
Ferdraach 2010 be-eended