Foarloage:Benutser zh-1 sunner chinesiske Schrift

zh-1 Gāi yònghù kěyǐ shǐyòng jiǎndān de Zhōngwén jìnxíng jiāoliú. Tā bù shūxiě hànzì. Tā shàncháng Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn.