Hauptmenü öffnen
Standoarte fon dän Buundespräsident

Die Buundespräsident (düütsk:Bundespräsident) is dät Stoats-Upperhaud fon ju Buundesrepublik Düütsklound. Hie wäd fon ju Buundesfersammelenge ap fieuw Jiere kädden un kon insen wier kädden wäide.

Die Buundespräsident is in eerste Linie repräsentativ - man hie häd uk dät Gjucht un ju Plicht, politisk tou honneljen: Hie ferträt ju Buundesrepublik foulkegjuchtelk un rakt diplomoatiske Fertreedere Fulmoacht. Buppedät moaket hie do Buundes-Wätte (Bundesgesetze) bekoand, do hie in't Foaren formoal pröiwje duur, of do ju Ferfoatenge äntspreeke. Die Buundespräsident häd dät Begnoadigengsgjucht fon dän Buund.

Wät die Buundespräsident uurs noch däd:

  • Foarsloon fon dän Buundeskanzler tou'e Köär un sien Benaamenge of Äntläitenge ap Foarsleek fon dän Buundesdai.
  • Benaamenge un Äntläitenge fon Buundesministere ap Foarsleek fon dän Buundeskanzler
  • Benaamenge un Äntläitenge fon Buundesgjuchtere, Buundes-Amtsljuude, Offisiere un Unneroffisiere, wan Ounoardengen un Ferföigengen niks uur bestimme.

Düütske Buundespräsidenten sänt 1949Bearbeiten

Ferbiendengen ätter buuteBearbeiten